Odliczenia

Możliwości odliczeń od dochodu darowizn na remont Kościoła

Na cele kultu religijnego można odliczyć od dochodu przekazaną darowiznę

  • Osoby fizyczne 6 % dochodu
  • Osoby prawne 10% dochodu
 Warunki:
  • Przelew bankowy lub wpłata na konto Parafii
  • Tytuł przelewu: „cele kultu religijnego”
Szczegóły:
Możemy odliczyć kwotę przekazaną tytułem darowizny, jednak nie więcej niż kwotę stanowiącą 6 % dochodu. W przypadku dokonania więcej niż jednej darowizny (chodzi tu o darowizny na rzecz opp, kultu religijnego i na cele krwiodawstwa) łączna kwota odliczeń z powyższych tytułów nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6 % dochodu podatnika.Podstawa prawna: Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.Podobne zasady obowiązują w podatku dochodowym od osób prawnych. Z tym że tu limit jest 10% dochodu.W konsekwencji podatnicy tego podatku mogą - na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - dokonywać odliczeń z tytułu darowizn przekazanych na określone cele (np. kultu religijnego).Darowizna pieniężna powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.